Adatvédelem

1. Bevezetés

A Vir-tem weboldal használatával Ön elfogadja az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a weboldalra.
Ha az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat nem fogadja el, kérjük ne használja a weboldalt.

Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót figyelmesen olvassa el, hiszen annak változásait automatikusan alkalmazzuk az Ön által megadott személyes adatok kezelésére abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.
A Vir-tem a személyes adatok kezelése során mindenkor megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak – így különösen az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.") – által meghatározott fogalmaknak. Adatkezelő az általa alkalmazott adatkezelések során a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával jár el.  
Az adatvédelmi tájékoztató összefoglalja a weboldal kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát.

2. Felhasználó felelősségi köre

A felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.
A weboldal kezelője a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi.
Az adatkezelő nem felelős a felhasználó által megadott téves, pontatlan vagy valótlan adatok kezeléséért, sem a felhasználó által közölt téves, pontatlan vagy valótlan adatközlés folytán akár a felhasználót, akár harmadik személyt érő károkért.

Adatkezelő kiskorúak adatait nem kezeli.
A 16. életévét be nem töltött személyek adatainak kezelése csak a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulásával vagy engedélyével és csak annak mértékében történhet.
Ugyanakkor a 16. életévét betöltött kiskorú felhasználó hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
A Vir-tem weboldal nem vállal felelősséget azért, ha a felhasználó cselekvőképessége vonatkozásában a weboldalt megtéveszti.  

3. Fogalmak

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

adatkezelés: az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége (adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése ,megsemmisítése)

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzá-férhetővé tétele.

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele úgy, hogy a helyreállításuk többé ne legyen lehetséges.

felhasználó: a Vir-tem weboldalt használó, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy.

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos a felhasználóval, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

hozzájárulás: a felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amelynek alapja a felhasználó megfelelő tájékoztatása, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja felhasználó a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezelésére.

személyes adat: a felhasználóval kapcsolatba hozható mindennemű adat (felhasználó neve, bármely azonosító jele, valamint az adatból levonható, a felhasználóra vonatkozó következtetés).

személyes adat különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

tiltakozás: a felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak módosítását, megszüntetését, törlését kérheti.

4. Adatkezelő személye

Adatok kezelője:  Csalaminé Guth Erika
Elérhetőség:  virtem.help@gmail.com

5. Adatkezelés jogalapja

Jogos érdekünk, mely az alábbi érdekeket tartja szem előtt:
    • jogok, követelések érvényesítése
    • a Vir-tem weboldal által nyújtott szolgáltatások fejlesztése, személyre szabása, új termékek kidolgozása, a felhasználói élmény fejlesztése, személyre szabása
    • felhasználó által megadott adatok és a weboldal szolgáltatásainak biztonsága és sértetlensége
    • a weboldal által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó kockázatkezelés, csalás megelőzés
    • a hozzájárulást visszavonó vagy az adatkezelés ellen tiltakozó ügyfelek nyilvántartása
    • személyre szabott, a felhasználó érdeklődésének megfelelő hirdetések nyújtása
    • a szolgálatatásokra vonatkozó közvetlen üzletszerzési célú marketing és hírlevélküldés

A Vir-tem weboldal által kezelt adatok jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása.
A felhasználó a Vir-tem weboldal regisztrációjával, személyes adatai megadásával, a weboldal használatával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt elveknek és feltételeknek megfelelően.

6. Alapelvek

Az adatkezelő a felhasználó adatainak kezelése során a következő alapelvek maradéktalan figyelembevételével jár el:
    • az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint a felhasználó számára átlátható módon végzi
    • az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon
    • az adatkezelés a szükségesre korlátozódik
    • az adatkezelés pontos, naprakész
    • az adatok tárolása olyan formában történik, amely a felhasználó azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé
    • az adatok kezelése oly módon történik, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelem is megtörténjen

7. Adatkezelés célja

A felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésének célja a Vir-tem weboldalon elérhető szolgáltatások használata valamint a weboldal megfelelő működtetése, a szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás adása.

8. A kezelt adatok köre

A Vir-tem weboldal a felhasználó által megadott azon adatokat kezeli, amelyeket a felhasználó önkéntesen megad és a szolgáltatások igénybevételéhez szükségesek.
Ezek az alábbi adatokra terjednek ki:
    • vezetéknév
    • keresztnév
    • lakcím             
    • e-mail cím  
    • jelszó (nem visszafejthető formában tárolva)  
 
Felhasználó tudomásul veszi, hogy bizonyos szükséges adatokat a szolgáltatás igénybevételéhez, regisztrációhoz meg kell adni, melyek hiányában a szolgáltatás igénybevételére nincs lehetőség.

Adatkezelő egyes esetekben olyan adatokat is gyűjthet és kezelhet, amelyek nem teszik lehetővé a felhasználó azonnali beazonosítását, de bizonyos esetekben személyes adatoknak számíthatnak. Pl.: felhasználó IP címe, a felhasználó által használt webböngésző, számítógép és operációs rendszer típusa, a nyelvi beállítások, internetszolgáltató, dátum/idő adata, illetve azon weboldal neve, amelyről a felhasználó eljutott a Vir-tem weboldalra.

Amikor a felhasználó megtekinti a Vir-tem weboldalt, a weboldal tárolhat bizonyos adatokat a felhasználó számítógépén. Ezek az adatok „cookie", vagy hasonló fájl formájában kerülnek a felhasználó számítógépére. A cookie-k segítségével lehetséges a weboldalra a regisztráció, a belépés, a weboldal megfelelő szintű használata. A cookie-k azonban a legtöbb webböngésző segítségével törölhetők a számítógép merevlemezéről, továbbá valamennyi cookie blokkolható, illetve a Felhasználó olyan beállításokat is alkalmazhat, hogy figyelmeztetést kapjon egy cookie eltárolása előtt.
Felhasználó személyes adatainak megadásával illetve a weboldal használatával elfogadja a fenti rendelkezéseket.

9. Az adatkezelés ideje

A kapcsolattartás céljából a felhasználó által megadott személyes adatokat a kapcsolatfelvétel jellegétől függően az adatkezelő különböző ideig kezeli.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat kezdetét követő 2 év.

A számlákat jogi kötelezettség miatt az adatkezelő legalább 8 évig megőrzi (kifizetői adatkezelés). A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje szintén 8 év.

Az oldal használatához kezelt adatok megőrzési ideje a Vir-tem weboldalra feltöltött házi kedvenc profiljának törléséig tart. A házi kedvenc profiljának törlésével az összes kezelt adatot az adatkezelő törli.

Adatkezelő a felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat a felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról való értesülésig kezeli.

10. Adattovábbítás

A Vir-tem weboldalon regisztrációkor a felhasználó által önkéntesen megadott személyes adatokat a weboldal nem továbbítja harmadik félnek.

11. Adatbiztonság

Adatkezelő kötelezi magát, hogy megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról.
Megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel szemben. Ennek érdekében tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét.

12. Adatvédelmi tájékoztató változásai

Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi tájékoztató alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, akkor is, ha a felhasználó regisztrációjakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.

13. Az adatkezelés egyéb jellemzői

Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik.

A felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a weboldal csak a fent ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 30 napon belül törli vagy a kért módon módosítja. A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi email címen lehet kezdeményezni:
virtem.help@gmail.com

A személyes adatot az adatkezelő törli, ha:
    • kezelése jogellenes;
    • a felhasználó személyes adatainak törlését kéri;
    • a személyes adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
    • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
    • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;
    • megalapozott gyanúja merül fel annak, hogy a felhasználó által megadott személyes adat nem helytálló, jogsértő, vagy egyéb okból megtévesztő;

14. Felhasználó jogai

A felhasználót az adatkezelés során az alábbi jogosultságok illetik meg:

    • az átlátható tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelést megelőzően és közben is joga van arra, hogy a kezelt adatokról és az adatkezelésről tájékoztatást kapjon
    • tárolt adatokhoz való hozzáférés joga: jogosult arra, hogy információt kérjen a róla tárolt adatokról és az adatkezelés egyes elemeiről (pld.: adatkezelés léte, célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adatkiadás harmadik személy részére, adattárolási idő, joggyakorlások módja,   jogorvoslati lehetőségek, adatforrás, stb.)
    • helyesbítéshez való jog: téves adat esetén kezdeményezheti az adat helyesbítését
    • törléshez (elfeledéshez) való jog: kérheti az adat törlését, ha:
        • az adatra nincs szükség abból az eredeti célból, amiért azt gyűjtötték
        • az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja
        • tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs más ok, jogalap az adatkezelésre
        • az adatkezelés jogellenes
        • jogi kötelezettség előírja a törlést
        • az adatgyűjtésre információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálásával kapcsolatban került sor
    • tiltakozáshoz való jog: közérdekű vagy jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben felhasználó tiltakozhat. Ebben az esetben az adatkezelő csak akkor jogosult az adatokat továbbra is kezelni, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek a felhasználóval szemben elsőbbséget élveznek, vagy jogi igényérvényesítéshez kapcsolódnak.
    • Közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezeléssel szemben felhasználó bármikor tiltakozhat, és tiltakozása esetén az adat nem kezelhető tovább
    • adatkezelés korlátozásához való jog: jogellenesen kezelt adatok esetén, illetve a jogszabály által megengedett egyéb esetekben kérhető az adatkezelés korlátozása
    • adathordozhatósághoz való jog: automatikus adatfeldolgozással kezelt, hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló adatkezelés esetén a felhasználó jogosult az általa megadott adatok kiadását kérni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, és az adatot tetszés szerint továbbíthatja
    • visszavonáshoz való jog: felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja

Felhasználó fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmét a virtem.help@gmail.com email címre küldheti meg írásban.
Adatkezelő tájékoztatja a felhasználót, hogy a hatályos jogszabályi előírások értelmében adatvédelmi tisztségviselő kijelölésére nem köteles.
Adatkezelő jogosult a felhasználó beazonosítására a válaszadást megelőzően annak ellenőrzése érdekében, hogy a kérés az arra jogosulttól származik-e.
A felhasználó által nyilvántartott email címről beérkező megkereséseket adatkezelő úgy tekinti, hogy az a felhasználótól származik.
Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és azokat haladéktalanul, de nem legkésőbb, mint egy hónapon belül elintézi, vagy azt (indoklással ellátva) elutasítja.
Adatkezelő a döntés eredményéről felhasználót írásban értesíti a megadott email címen.
A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az adatkezelő az adminisztrációs költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és email címével, valamint más, önként megadott személyes adataival együtt, a feltöltéstől számított öt év elteltével törli.

A felhasználó az adatkezeléssel szemben bármikor éhet észrevétellel, panasszal az adatkezelőnél a virtem.help@gmail.com címen. Ezen kívül panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), valamint jogainak megsértése esetén peres eljárás indítása céljából az illetékes törvényszékhez is fordulhat.


Kelt: Újpetre, 2018. augusztus 8.