Felhasználási feltételek

1. A felhasználási feltételek tartalma

A jelen felhasználási feltételek (továbbiakban Szabályzat) Csalaminé Guth Erika (7766, Újpetre, Kossuth u. 106.; továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltett Vir-tem weboldal igénybevételének (továbbiakban Szolgáltatás) feltételeit tartalmazza.

Felhasználónak minősül mindenki, aki a weboldal tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak, illetőleg a weboldal bármely szolgáltatását igénybe veszi.
Felhasználó amennyiben a weboldalt olvassa, annak bármely szolgáltatását megkezdi, elfogadja a jelen felhasználási feltételeket.
A Vir-tem weboldal használatával Ön tudomásul veszi feltételrendszerünket.
Amennyiben Ön, mint felhasználó nem fogadja el a feltételeket, kérjük, ne használja a Vir-tem weboldalt.

A Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan a Szabályzat módosítására.
Szolgáltató a módosításról röviden felhívja a felhasználók figyelmét a nyitó oldalon.
A módosítást követően a weboldal használatával a felhasználó elfogadja a felhasználási feltételek módosítását, illetve azt, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

A Szolgáltatás, valamint a Vir-tem weboldalon elérhető összes tartalom (fotók és a képi megjelenítés eszköztára, adatbázisok tartalma, cikkek) szerzői jogi védelem alatt áll.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó.

2. A szolgáltatás jellemzői

A Szolgáltatás célja, hogy a felhasználó az elhunyt házi kedvence fotóját, az állat alap adatait, a házi kedvencről való megemlékező szöveget a weboldalra kitegye. Más felhasználó által kitett ilyen jellegű fotókat, adatokat olvasgasson, megnézzen.

A Szolgáltató nem ellenőrzi a Szolgáltatás használata során a felhasználó által megadott információk tartalmát, helyességét és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
A felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.
A Szolgáltató a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi.
A Szolgáltató nem felelős a felhasználó által megadott téves, pontatlan vagy valótlan adatok kezeléséért, sem a felhasználó által közölt téves, pontatlan vagy valótlan adatközlés folytán akár a felhasználót, akár harmadik személyt érő károkért.

A Szolgálattó fenntartja azt a jogot, hogy a Vir-tem weboldal bármely tartalmi elemét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok tartalmát, megjelenési formáját megváltoztassa, egyéb tartalmakat helyezzen el az oldalon, illetve fenntartja a weboldal szüneteltestésének/megszüntetésének jogát.

A weboldalon megjelenő fizetett hirdetések tartalmáért kizárólag a hirdetés megrendelője tartozik felelősséggel.    

A Szolgáltató törekszik arra, hogy a weboldalt a lehetőségei szerinti legmagasabb színvonalon tartsa.
Az esetleges technikai fennakadásokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Vir-tem weboldal szolgáltatása olyan linket (kapcsolódási pontot) is tartalmaz, amely más weboldalra vezet. Ezen weboldal tartalmáért, adatvédelmi- és információvédelmi gyakorlatáért a Vir-tem szolgáltatója nem vállal felelősséget.    

3. Regisztráció

A Szolgáltatás egyes elemei csak regisztrációval vehetők igénybe.
Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy a jelen felhasználási feltételeket, és a weboldalon közzé tett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja azokat, az adatainak kezeléshez hozzájárul.

Felhasználó a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. Szolgáltató kizárja felelősségét abban az esetben, ha felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe a Szolgáltatást. Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti.

A regisztráció a megadott e-mail címre érkező levélben található link lekattintásával jön létre.

Szolgáltatót a felhasználó által tévesen, pontatlanul megadott adatokért, az ebből akadó problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli.
A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatót felróható okból hozzáférhetővé válik.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztrációja törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt.

Amennyiben a Felhasználó rendelkezik Facebook regisztrációval, a regisztráció a Facebook Connect szolgáltatás igénybevételével is lehetséges. Ebben az esetben a regisztrációhoz szükséges adatok Szolgáltató által történő ellenőrzésének lehetőségét, és az adatok átadását a külső szolgáltatónál kell engedélyezni az ott részletezettek szerint. A Felhasználó egyedi azonosítója (felhasználóneve) ebben az esetben a Vir-tem weboldal keretén belül is a Facebook-on megadott felhasználónév lesz. A regisztráció szükséges feltétele ebben az esetben is annak megerősítése, hogy Felhasználó a Felhasználási Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát ismeri.

A regisztrációval létrehozott profil az elhunyt házi kedvenc bizonyos adatainak, jellemzőinek rögzítésére szolgál, annak nyilvános megjelenítéséről és tartalmáról felhasználó szabadon dönthet. Az ott megadott adatokat Szolgáltató semmilyen a felhasználó által megadottól eltérő célra nem használja fel.
Felhasználó a regisztrációját bármikor törölheti. Ezen kívül a regisztráció megszűnik a regisztráció Szolgáltató általi törlésével, illetve a Szolgáltatás megszűnésével.

4.Szolgáltatások köre

A weboldalon használható szolgáltatások köre két területre oszlik.
A.) Regisztráció nélkül használható szolgáltatások:
    -  A weboldalon megjelenő képek, tartalmak olvasása, megosztása közösségi médiában.
    -  Emlékgyűjtők megtekintése.

B.) Regisztrációhoz kötött szolgáltatások:
    • Emlékgyűjtő állítás, mely a következőket tartalmazza:
             - Ingyenesen feltölthető 3 fotó a házi kedvencről.  
             - A házi kedvenc alap adatainak megadásának lehetősége.
             - A házi kedvencről köszönő szöveg írási lehetőség.
             - Üzenet a gazdinak.
             - Emlékmécses 1 hétig.
    • Köszönet, hogy voltál gomb használata.
    • Saját szöveg írása az oldalon található blogban.

 

A weboldalon elhelyezett képeket 365 napig őrizzük meg. A weboldalon elhelyezett képekért felelősséget nem vállalunk.  

A fotók feltöltésénél és a megemlékező szöveg írásánál tilos:
    • bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni
    • trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni
    • obszcén vagy pornográf fotókat, anyagokat, vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmakat megjeleníteni
    • olyan megjegyzést tenni, amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt)
    • olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti
    • valótlan adatokkal szándékosan félrevezetni a többi felhasználót, vagy más felhasználó személyében eljárni
    • természetes személyre, bármilyen harmadik személyre vonatkozó személyes adatokat, telefonszámot, e-mailcímet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem.
    • olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg
    • olyan fotót, tartalmat közzétenni, amely a Szolgáltató jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti
    • bármilyen módon szándékosan hátráltatni a szolgáltatást
    • reklámot, hirdetést közzétenni
    • bármely olyan tevékenységet végezni, melyért a felhasználó pénzt, vagy más ellenszolgáltatást kér vagy fogad el, illetve amely tevékenység alkalmas a felhasználó saját vagy más harmadik személy üzletszerű gazdasági tevékenységének előmozdítására

A fenti szabályok bármelyikének megszegése okot adhat a problémás tartalom eltávolítására, illetve a szabályokat megsértő felhasználó törlésére.

5. Jogsértések, következmények

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Vir-tem weboldal, annak bármely részlete (fotók és a képi megjelenítés eszköztára, adatbázisok tartalma, cikkek) és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
A Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, a Szolgáltató és az esetleges harmadik személyek jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazható.

Amennyiben a Felhasználó helytelen magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. 

Kelt: Újpetre, 2018. augusztus 8.